Välkommen till forskarskolan GRADE – Digitala teknologier i utbildning!

Det här är vår blogg. Här kommer vi att kontinuerligt publicera kortare inlägg, små essäer eller betraktelser som berör vårt gemensamma forskningsintresse – digitala teknologier i utbildning.

På de övriga sidorna om forskarskolan kan ni läsa om de huvudsakliga skälen till att vi startat forskarskolan. Digitala teknologier utgör idag en självklar och integrerad del av människors vardag. Av särskilt intresse för oss inom den nationella forskarskolan för digitala teknologier i utbildning – förkortad GRADE – är den digitalisering som sker inom för-, grund- och gymnasieskolan samt fritidshemmet. Tidigare forskning inom fältet har bidragit med att identifiera och förstå delar av de möjligheter och utmaningar i skolan som uppkommit i samklang med den pågående digitaliseringen, men samtidigt finns stora behov av ny kunskap och kompetens. Utifrån den vetskapen har GRADE som tydlig ambition att på kort och lång sikt bidra med forskningsbaserad, relevant och hållbar kunskap som kan informera framtida pedagogiskt arbete.

Vi bedriver forskningen utifrån vår nyfikenhet och här i bloggen tänker vi dela med oss av våra reflektioner kring detta område. Kritisk granskning, kreativa frågeställningar, upp-å-nervända förgivettagna antaganden om digital teknologi i olika delar av utbildningsväsendet, samt inte minst ett och annat roligt infall och tänkvärt påstående är att vänta.

Välkommen att besöka oss under de närmaste fyra åren!

/J Ola Lindberg