Forskarskolan GRADE

OM GRADE

Våren 2017 gjorde Vetenskapsrådet en utlysning riktad mot att organisera nationella forskarskolor inom fyra prioriterade utbildningsvetenskapliga områden. Inom området digitala teknologier i utbildning gick sex lärosäten – Göteborgs universitet, Högskolan i Gävle, Högskola Väst, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Mittuniversitetet, och Umeå universitet – tillsammans in med en ansökan som hösten 2018 beviljades av Vetenskapsrådet. GRADE utgör idag en kompletterande nätverksorganisering för forskarutbildning vid ingående lärosäten och ämnesområden. Genom ett tydligt samarbete i syfte att ge stöd och struktur för doktorandernas projekt koordinerar GRADE sitt kursutbud, bedriver högre seminarieverksamhet och ger workshops. De lärosäten som är del av GRADE samarbetar för att ge kurser som nyttjar den gemensamma expertisen inom områden som forskningsmetoder, forskningsetik, teoretiska perspektiv, analysverktyg, och designfrågor. Lärosätena samarbetar även vad gäller handledning av doktoranderna och övriga aktiviteter.

En grundläggande utgångspunkt för GRADE är ett tvärvetenskapligt angreppssätt. Didaktik, Informatik, Pedagogik, Pedagogiskt arbete, Teknik och Lärande/Medieteknik samt Tillämpad IT är de sex ämnesområden som finns representerade i forskarskolan och som alla bidrar med olika perspektiv i forskning riktad mot skolans digitalisering. En ambition är också att den kunskap som springer ur GRADEs verksamhet ska vara relevant för svensk lärarutbildning.

Doktorander antas till forskarnivå inom de ämnesområden som finns vid de ingående lärosätena och GRADE ger minst fyra kurser på årsbasis. Kurser, seminarier, konferenser, och handledning sker både på olika campus och på distans inom nätverket. GRADE är en kollektiv, dynamisk och intellektuellt stimulerande utbildningsmiljö till vilken doktorander, postdocs, och seniora forskare på lärosätena är välkomna.

GRADE är initialt dimensionerad för 12 doktorander. Den långsiktiga ambitionen med forskarskolan är att utgöra ett nationellt nav för forskning om digitala teknologier i utbildning med antagning av doktorander vartannat år, samt att inrätta ett program för post-doc studier inom området.

För ytterligare information om forskarskolan GRADE kontakta styrelsen genom koordinator professor J. Ola Lindberg (ola.j.lindberg@umu.se).