Tillbaka

Doktorand – Elin Ericsson

Göteborgs universitet
elin.ericsson@ait.gu.se

Elin Ericsson är doktorand vid Institutionen för tillämpad IT vid Göteborgs universitet och ingår i forskarskolorna CUL och GRADE.

Mitt intresse för undervisning och inlärning av moderna språk (här franska och spanska) förenas med intresse för tillämpad informationsteknologi med inriktning mot utbildningsvetenskap. Forskningsområdet är inom CALL (computer assisted language learning) och moderna språk. Mitt långsiktiga mål är att bidra till ett närmande mellan skolvärlden och forskningen så att vunna kunskaper från praktiknära forskning kommer elever och lärare till nytta genom ökad förståelse för förändrade roller, digital kompetens, livslångt lärande och transformation. Det gäller att möta dagens elever och deras behov i vårt globala och digitala samhälle. Kommunikation på främmande språk och digital kompetens är två av åtta nyckelkompetenser som definierats inom EU:s referensram för ett livslångt lärande, något jag till fullo instämmer i. Digital kompetens lyfts nu också fram i nationella styrdokument inom svensk skola.

Mina forskningsfrågor håller på att ta form och här är några exempel. Hur kan digitala lärresurser och förändrade arbetssätt transformera och maximera språkundervisningen av ett modernt språk (tredjespråk) där eleven inte naturligt omges av språket i samhället? Hur kan språkundervisning och lärande kan dra nytta av IT-stöd (generiska, ämnesspecifika och aktivitetsspecifika digitala lärresurser) för digital kunskapsbedömning och examination? Hur använder språklärare digitala lärresurser för att kartlägga, bedöma elevernas färdigheter i språk? Hur kan tekniken stötta lärarens bedömning av elevens t.ex muntliga språkfärdighet och kommunikativa förmåga? Hur följs elevers resultat och inlärningsprocess upp i adaptiva digitala lärresurser? Hur ser lärare (lärarstudenter och lärarutbildare) på digitala lärresurser och hur rustar de sig för transformeringen?

Jag har en bakgrund som språklärare i franska, spanska och engelska med erfarenhet från grundskola till gymnasium i såväl privat som kommunalt styre. Parallellt har jag ägnat mig åt framtagande av nationella prov, ämnesutveckling och kollegialt lärande för språklärare. Har även jobbat centralt med verksamhetsutveckling med fokus på digitalisering inom Göteborgs Stads gymnasieskolor, och som utvecklingsledare för all utbildnings IT-system i staden som t.ex lärplattform och Google (GSFE) och IKT-kartläggning med LIKA-verktyget (från SKL). Fokuserade också på nyttorealisering och tjänstedesign med innovationsguiden som modell. Jag har erfarenhet av processhandledning av beslutsfattare, skolledning- och personalgrupper inom digitalisering, behovsanalyser, förändringsledning och skolutvecklingsarbete. Mycket tid sista året har gått åt till att jobba med informationssäkerhet och uppdatering inför GDPR i offentlig förvaltning samt bevaka skolforskning och digitalisering.

Jag har stort engagemang och stor framåtanda och min nyfikenhet driver mig ständigt framåt i gott sällskap av min sociala och kommunikativa förmåga på fyra språk. Älskar att resa, helst till spansk- och fransktalande länder. Lyssnar mycket på latinomusik och dansar gärna både salsa och bachata. Fysisk aktivitet som att jogga, yoga eller träna crosschallenge håller mig i balans. Umgås gärna med familj och vänner på min fritid, vid havet eller skogen där vi bor, i sommarstugan eller i andra vackra omgivningar.

Elin Ericsson, Göteborgs universitet, elin.ericsson@ait.gu.se