Tillbaka

Handledare – Anders D Olofsson

Umeå universitet
anders.d.olofsson@umu.se

Anders D. Olofsson är professor i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet. Vid institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap leder jag forskningsgruppen The Umeå Group of Applied Research in Digital Practices (U-GARD). Jag är också gästprofessor vid Mittuniversitetet samt ingår i GRADEs styrelse.

Jag har sedan min tid som lärarstudent i mitten av 90-talet närt ett stort intresse för frågor som rör utbildning, undervisning och lärande. Det var dock först i början av 2000-talet som detta intresse sammanflätades med intresset för digitala teknologier. Under årens lopp har jag både arbetat i, och studerat, pedagogiska praktiker som på olika vis digitalisera(t)s. Exempel här är lärarutbildning, läkarutbildning, farmakologiutbildning samt grund- och gymnasieskolan. Utöver forskningsarbete har jag tillexempel också fungerat i rollen som forskarutbildningsansvarig samt haft förmånen att vara både opponent och betygsnämndsledamot vid disputationer runt om i vårt avlånga land.

Min forskning är förnuvarande i huvudsak riktad mot att studera olika aspekter av skolans digitalisering. Detta genom att anamma ett både vertikalt (från kommunnivå, via en skolledar- respektive lärarnivå, ned till elevnivå) och tidsmässigt longitudinellt perspektiv. Exempel på publicerad forskning är vad lärare vill att forskningsprojekt riktade mot skolans digitalisering ska fokusera för att vara praktikrelevanta, hur gymnasielever använder digitala teknologier för att underlätta sin vardag i skolan samt analyser av nationell policy riktad mot digital kompetens och digitala teknologier i grund- och gymnasieskolan. Andra forskningsfokus som jag återkommer till är fjärrundervisning och lärares professionella utveckling. Exempel på publicerad forskning är skolledares syn på lärares professionella utveckling av digital kompetens genom nätverkslärande samt lärares professionella utveckling i formella och informella nätbaserade lärgemenskaper.

I princip all tid som inte går åt till arbete spenderar jag som fotbolls- och handbollstränare i Gimonäs Umeå IF. Försöker dock också hinna med att ställa mig vid grillen åtminstone någon gång i veckan under 11 av årets 12 månader. Grillar så ofta som möjligt tillsammans med mina barn med den kanske lätt naiva förhoppningen att dom ska bli lika intresserade som jag av matlagningskonstens kronjuvel.

Anders D. Olofsson, Umeå universitet, anders.d.olofsson@umu.se