Tillbaka

Handledare – Lena-Maria Öberg

Mittuniversitetet
Lena-Maria.Oberg@miun.se

Lena-Maria är lektor i Informatik och hon har forskat om spårbarhet, informationsdelning och lärande där IT står i fokus. Lena-Marias forskning har bedrivits i, eller i nära samarbete med näringsliv och offentliga organisationer. De kontexter där Lena-Maria hittills genomfört sina studier är informations- och arkivhantering, krisövning, teknikinformation och digitalisering av högre utbildning. Lena-Maria är just nu programansvarig för en utbildning på avancerad nivå, involverad i ett forskningsprojekt som rör utveckling av ett labb för krisövning och ämnesföreträdare.

Lena-Maria har undervisat sedan 1997. Undervisningen har rört programmering, design av informationssystem, projektledning den inkluderar också handledning av kandidat, magister och masteruppsatser. Sedan 2012 har Lena-Maria varit biträdande handledare också på forskarnivå och hon har handlett doktorander fram till licentiandsnivå. Just nu undervisar Lena-Maria framförallt på magister och masterprogrammet i Hållbar informationsförsörjning samt inom ramen för den VR-finansierade forskarskolan GRADE med fokus på skolans digitalisering.

Lena-Maria Öberg, Mittuniversitetet, lena-maria.oberg@miun.se