Tillbaka

Handledare – Sylvana Sofkova Hashemi

Göteborgs universitet
sylvana.sofkova.hashemi@gu.se

Sylvana Sofkova Hashemi är fil. dr. i datalingvistik och docent i utbildningsvetenskap med inriktning mot informationsteknologi och lärande, anställd som universitetslektor i ämnesdidaktik vid Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet. Sylvana bedriver undervisning främst mot grundlärarprogram (åk F-6) och besitter för närvarande ledningsuppdraget som Viceprefekt för forskarutbildning.

Sylvana leder arbete med forskningsbevakning kring digitalisering i skolan för Skolverket, samt är initiativtagare till ett nationellt forskningsnätverk Texts, Information and Multimodality in the Digital Age (TIMDA).

Sylvanas forskningsintresse ligger främst i barns och ungas skriftspråkande och sociosemiotiska meningsskapande i digitala arenor med särskilt fokus på multimodalitet (sociosemiotik) och didaktisk design för lärande och undervisning, samt lärares professionella utveckling i detta område. Aktuell forskning berör digital kompetens i skolans styrdokument och lärarutbildning, lärares multimodala metaspråk och bedömningspraktik, samt samverkansprojekt med fokus på design av teknikmedierad undervisning i flexibla klassrum.

Sylvana har extensiv erfarenhet av att bedriva och leda forskningsprojekt, särskilt med fokus på skolan som arena och praktiknära forskning kring implementering och etablering av digitala resurser i undervisningen (interaktiva tavlor, 1-1, surfplattor). Analyser här handlar bl.a. om elevers utveckling av kommunikativ förmåga, textkompetens och reflektivt lärande, samt samverkan med lärare kring modeller för ämnesinnehåll, didaktik och organisation av teknik-medierad undervisning.

Nyligen har hon även medverkat i forskning kring integration av nyanlända migranter i Sverige och deras användning av mobilteknologi som inkluderingsverktyg i samhället. Här har Sylvana verkat för analys och utveckling av riktade mobila resurser för målgruppen och bl.a. utvecklat en modell för kartläggning och evaluering av mobila resurser utifrån pedagogiska, språkliga och interkulturella perspektiv – TPLC-modellen (Technology, Pedagogy, Language, Culture).

Sylvanas tidiga studier och forskningsprojekt har bl.a. behandlat textgranskning på dator (avhandling 2003), skolelevers textvärldar och språkbruk i sociala medier, skrivarenor online som stöd i skrivprocessen.

Sylvana Sofkova Hashemi, Göteborgs universitet, sylvana.sofkova.hashemi@gu.se