Tillbaka

Doktorand – Alex Örtegren

Umeå universitet
alex.ortegren@umu.se

Alex Örtegren är doktorand vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap vid Umeå universitet och ingår i forskarskolan upGrade.

Jag har en bakgrund som lärare i Sverige och Norge med engelska och historia som undervisningsämnen. Min erfarenhet kommer främst från gymnasiet men till viss del även högstadiet. Därtill har jag arbetat som skolledare. I skolan har jag haft flera uppdrag riktade mot digitalisering, exempelvis i form av utvecklingsarbete inom digital didaktik, fortbildningsinsatser, implementering av lärplattformar och kvalitetsarbete. Jag har också ingått i olika digitaliseringsgrupper som bland annat fungerat som länk mellan lärare och den kommunalstrategiska nivån. Utöver det har jag även deltagit i ett EU-forskningsprojekt med fokus på digitala responsverktyg, presenterat ett konferensbidrag på Högskolan Dalarna och föreläst för lärarstudenter vid Örebro universitet.

Mitt avhandlingsprojekt är kopplat till digitalisering och lärarutbildning. I Sveriges nationella digitaliseringsstrategi för skolväsendet (2017) är adekvat digital kompetens ett centralt begrepp, men vad innebär det? Policyn är formulerad på ett sätt som öppnar upp för olika tolkningar och i förlängningen olika möjligheter för lärarstudenter att utveckla digitaldidaktisk kompetens som kan främja elevers möjligheter att utveckla sitt medborgarskap. Därför är forskningsområden som intresserar mig bland annat teknologi i undervisning, literacypraktiker och digitalt medborgarskap.

På fritiden ägnar jag tid åt böcker, träning och friluftsliv.

Alex Örtegren, Umeå universitet, alex.ortegren@umu.se