Välkommen till GRADE

Digitala teknologier utgör idag en självklar och integrerad del av människors vardag. Av särskilt intresse för den nationella forskarskolan för digitala teknologier i utbildning – förkortad GRADE – är den digitalisering som sker inom för-, grund- och gymnasieskolan samt fritidshemmet. Tidigare forskning inom fältet har bidragit med att identifiera och förstå delar av de möjligheter och utmaningar i skolan som uppkommit i samklang med den pågående digitaliseringen, men samtidigt finns stora behov av ny kunskap och kompetens. Utifrån den vetskapen har GRADE som tydlig ambition att på kort och lång sikt bidra med forskningsbaserad, relevant och hållbar kunskap som kan informera framtida pedagogiskt arbete.