En artikel blir till?

Måndagsmorgon! Spänning i luften! Snart börjar det. Efter ett nästan ett års förberedelse är äntligen dagen kommen då symposiet ska genomföras. Många planeringsmöten har det varit för att få till detta två-dagarsupplägg för möte mellan forskare och lärare och skolledare ’från fältet’. Det är framförallt forskargruppen HEEL (Higher Education and E-Learning) vid Mittuniversitet som har drivet detta planeringsarbete tillsammans med den strategiska samarbetspartnern E-learning Lab (EEL) vid Ålborgs universitet i Danmark.

Resultatet blev en första symposie-dag med föreläsningar, gruppsamtal och nätverkande och en uppföljande dag dagen efter med en något mindre grupp i en forskningsworkshop där utkast till en artikel mejslades fram. Ett spännande upplägg som vi inom HEEL genomfört vid två tillfällen tidigare, båda gångerna med ELL som samarbetspartners. Den första dagen genomfördes i ett samarrangemang med det regionala utvecklingsnätverket (RUN) vid Mittuniversitetet. Detta nätverk bistod både med stöd i arrangemanget och med att sprida information till lärare i regionen.

Vad skulle då symposiet och föreläsningarna fokusera? I planeringen framkom att lärarrollen i det allt mer digitaliserade samhället var ett lämpligt tema. Precis som vid tidigare arrangemang byggde föreläsningsdagen på spännande och utmanande föreläsningar och denna gång medverkade Rune Krumsvik, Rose Luckin och Sofia Serholt.

Vid symposiet levererade de varsin spännande och introducerande keynote-föreläsning om 30 minuter. Rune var först ut och pratade under rubriken Digital competence and digital inequality in upper secondary school, Rose diskuterade sedan AI in Education: Blending Human Intelligence and Machine Learning, medans Sofia avslutade med Social Robots in Education: Moving Beyond the Hype.

Nätverkande och lärande av varandras idéer blir det inte mycket av om det enbart stannar vid att lyssna på inspirerande talare. Av det skälet var det under den första dagen inplanerat tid för samtal, spontana möten men också mer styrda gruppsamtal. Varje keynote följdes av gruppsamtal kring respektive tema. Samtalen varade i ca 45 minuter och i varje grupp ingick 8-10 deltagare. Dessa dialoger var strukturerade och inleddes med 5 minuter individuellt reflekterande kring en övergripande fråga, reflektioner som sedan skrevs ned på post-it lappar och fästes på ett större posterark. Dessa reflektioner lyftes sedan muntlig i tur och ordning så att varje deltagares reflektion luftades. Efter de tre omgångarna med keynotes och dialog följde en gemensam uppföljning i storgrupp. Totalt deltog cirka 75 doktorander, forskare, lärare och utbildningsledare i symposiets första dag.

Vid de tidigare två symposierna forskargruppen HEEL arrangerat har innehållet från dag ett följts upp med en forskningsworkshop. Arrangemanget i Sundsvall oktober 2015 blev ett temanummer i British Journal of Eductional Technology med temat kollaborativt lärande förstärkt av mobil teknik. Arrangemanget i Ålborg april 2017 resulterade i ett bokprojekt med temat nätbaserat lärande och professionell utveckling. Boken publiceras via Springer 2019.

Denna gång fick dag två en annan tappning. Forskningsworkshopen planerade som ett spännande och kreativt vetenskapligt experiment byggd på innehållet dag ett. En mer avgränsad grupp av arrangerande forskargrupper och GRADE-doktorander, totalt 15 stycken, samlades i ett så kallat Active Learning Classroom (ALC) för att tillsammans skriva en artikel. I korthet ett ALC består av ett tekniskt väl utrustat rum anpassat för grupparbeten vanligtvis innehållande runda bord, digitala skärmar på väggarna (en för respektive grupp) och en plats för lärare ungefär mitt i rummet. Som empiri för artikelskrivandet använde vi post-it lapparna från grupparbetet dag ett. Uppdelade i grupper om två till tre seniora forskare och doktorander samarbetade vi sedan för att bygga upp de olika delarna av artikeln. Det här satte fart på engagemanget och kreativiteten i gruppen till den grad att vi vid dagens slut hade en mycket bra stomme till artikel. Via ett Googledokument hade vi tillsammans utarbetat utkast till introduktion, syfte/forskningsfrågor, metod och resultat. Båda dagarna gav mersmak för både deltagande doktorander och seniora forskare.

Nu ser vi fram emot att dels avsluta artikelskrivandet men framförallt att få träffas igen på nästa samling i forskarskolan GRADE. Vad för spännande kan de dagarna leda till månde?

Jimmy Jaldemark/forskningsledare HEEL