Tillbaka

Affilierad Forskare – Christina Löfving

Göteborgs universitet
christina.lofving@ait.gu.se

Christina Löfving är CUL-doktorand (Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning) vid Institutionen för tillämpad IT vid Göteborgs universitet och jag är också affilierad till forskarskolan Upgrade. Förutom min grundskollärarutbildning har jag en master i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning.

Mitt forskningsintresse handlar om elevers och lärares förståelse av elevers olika uttryck för digital kompetens och vad det får för konsekvenser i undervisningen. Digital kompetens är ett vitt begrepp och därför är det intressant att studera hur olika tolkningar påverkar vårt handlande.

Jag har arbetat länge som grundskollärare och en period arbetade jag som IT-pedagog, därefter som utbildningsledare i kombination med lärartjänstgöring. De senaste åren har jag arbetat som adjunkt vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet. Som lärare har jag haft många olika fokus, men digitalisering i skolan har länge varit ett av dem. Jag har skrivit bok, bokkapitel och lärarhandledning inom området och jag har föreläst i olika sammanhang. Fortfarande finns det mycket kvar att lära och jag ser det som en ynnest att få vara doktorand och bidra till forskningsfältet.

Christina Löfving, Göteborgs universitet, christina.lofving@ait.gu.se