Forskarskolan UPGRADE

Om UPGRADE

Forskarskolan UPGRADE – Lärarutbildning och skolans digitalisering, är en nationell forskarskola vid följande nio lärosäten: Umeå Universitet (värduniversitet), Göteborgs universitet, Högskolan i Gävle, Högskolan i Halmstad, Högskolan i Jönköping, Högskolan Väst, KTH, Linneuniversitetet, samt Mittuniversitetet.

I Sverige har lärarutbildningens betydelse för skolans digitalisering uppmärksammats sedan början av 90-talet. Dock visar resultatet av en studie som nyligen gjorts bland svenska lärarstudenter (Demoskop, 2016) att en av tre lärarstudenter upplevde att användningen av digitala verktyg i deras lärarutbildning var låg och nästan hälften av lärarstudenterna kände att förberedelserna för undervisning med digitala resurser var otillräckliga. I den nyligen lanserade svenska handlingsplanen för digitalisering av skolan (SkolDigiplan, 2019) betonas lärarutbildningen som avgörande för att förbereda lärare för att kunna använda digital teknik på meningsfulla sätt i deras yrkesverksamhet.

Forskarskolan kommer att adressera följande brett formulerade områden:

– Hur förbereder lärarutbildningar lärarstudenter för att integrera och använda teknik i sina olika

lärarutbildningsprogram och hur förbereds lärarstudenter för en digitaliserad skola?

– Hur kan lärarutbildningen vidareutvecklas och införlivas metoder som bättre inkluderar digital teknologi genom hela lärarutbildningen och över innehållsområdena?

– Hur utvecklar lärarutbildarna sin digitala kompetens och på vilket sätt kommer det att bidra till studentlärarens kunskaper i undervisning och lärande med digital teknik?

– Hur tar lärarutbildningen sig till möjligheter och begränsningar med skolans digitalisering, inklusive utbildningspolitikens roll, nationella skillnader och den digitala omvandlingen av det omgivande samhället

UPGRADE kommer att ha som roll att vara en forskarskola och forskningsmiljö med hög vetenskaplig kvalitet. De deltagande universiteten kommer att samarbeta för att ge kurser baserat på deras expertis inom området, olika forskningsmetoder, olika teoretiska perspektiv, analysverktyg och designfrågor inom forskningen. Samarbetet kommer även att gälla handledning av doktoranderna och övriga aktiviteter.

Frågor besvaras av koordinator professor J. Ola Lindberg (ola.j.lindberg@umu.se), Umeå universitet.