Tillbaka

Handledare – Catarina Schmidt

Jönköping universitet
catarina.schmidt@ju.se

Catarina Schmidt är docent i pedagogik med inriktning mot svenskämnets didaktik i de tidigare skolåren, F-6, liksom språk- och litteraturdidaktik. Hennes forskning rör villkor och möjligheter för barns och ungas läsande och skrivande i och utanför skolan och då i relation till exempelvis flerspråkighet, multimodalitet och demokrati. Hon har ett särskilt intresse för Critical Literacy samt språk- och kunskapsutvecklande förhållningssätt inom undervisning i alla ämnen. Catarina har varit delaktig i Skolverkets nationella satsning Läslyftet, är utbildad lågstadielärare och har arbetat som lärare i grundskolans F-6 i 15 år. 2013 disputerade Catarina med avhandlingen Att bli en sån som läser: barns menings- och identitetsskapande genom texter. 

Catarina är koordinator för det Nationella Literacynätverket och då i samverkan med Margaretha Häggström och Katharina Dahlbäck, GU. Nätverket träffas tre gånger per år med fokus på literacyforskning och är öppet för verksamma lärare, lärarutbildare, doktorander och forskare.


Pågående forskningsprojekt:

  • 2020-22: ULF-projekt kring translanguaging (projektledare) – samverkan mellan F-6-skola, Göteborgs universitet och Center för skolutveckling (Cfs) i Göteborg.
  • 2020-21: ULF-projekt: Stärka språk och positiva läsvanor. Att vidga möjligheterna för dialogisk högläsning – samverkan mellan två F-6-skolor och Jönköping University (projektledare).
  • 2018-21: De svårfångade olikheterna: om kunskap och likvärdighet, finansierat av Vetenskapsrådet och i samverkan med Linnéuniversitetet, Växjö.

Catarina Schmidt, Jönköping universitet, catarina.schmidt@ju.se