Tillbaka

Handledare – Eva Silfver

Umeå universitet
eva.silfver@umu.se

Jag heter Eva Silfver och är professor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik vid Umeå universitet men har även lång erfarenhet av undervisning i naturvetenskapliga skolämnen och matematik vid, främst, gymnasieskolan. Vid pedagogiska institutionen ansvarar jag för det specialpedagogiska området där lärare, forskare och doktorander möts regelbundet för diskussion och utveckling av undervisning, forskning och samverkan med övriga samhället. Vidare är jag aktiv i pedagogiska institutionens GePS-område (genus och pedagogiska processer i samhället) där vi intresserar oss för hur genus skapas i och genom pedagogiska processer.

Mina forskningsintressen handlar om normer och identitetsskapande i skola och samhälle. Frågor om makt, demokrati och delaktighet är centrala för min forskning som handlar om inkludering/exkludering, normalitet/avvikelse och jämlikhet/ojämlikhet. I mina analyser vill jag knyta samman mikro-, meso- och makronivå, dvs. involvera individ, skola/utbildning och samhälle/samhällsutveckling eftersom den politiska kontext som omger akademi, skola, klassrum och individ är avgörande för vad som händer där.

För närvarande är jag inblandad i två forskningsprojekt samt ett forsknings- och utvecklingsprojekt. ”Nörden som grindvakt? Föränderliga relationer mellan kön, ’ras’ och teknik” är ett VR-finansierat projekt, där forskare från Umu, Göteborgs universitet och London deltar. Det övergripande målet med projektet är att bidra med kunskap om hur teknikutbildningar kan bli mer inkluderande. Det andra forskningsprojektet handlar om ”särskild begåvning” och hur detta begrepp manifesteras i det svenska samhället, bl.a. genom tidningsmedia. I FoU-projektet kommer forskare från det specialpedagogiska området  vid UmU tillsammans med personal vid ett antal grundskolor i Umeå kommun att samarbeta kring frågor om hur s.k. ”flexteam” kan bli en (eller flera) modeller för en mer inkluderande skola.

Eva Silfver, Umeå universitet, eva.silfver@umu.se